ISSN 1337-6179          dnes je štvrtok 25. júla 2024, meniny má Jakub , zajtra Anna, Hana 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Ryby
Fáza Mesiaca:
3. fáza
Časť rastliny:
list
Živel:
voda
Výživa:
sacharidy
Sila Mesiaca:
vzostupná
Podmienky použitia

UPOZORNENIE. SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY.

Podmienky používania tejto webovej lokality

 • Spoločnosť Magazín LUNA, s.r.o. (ďalej MAGAZINLUNA.SK) povoľuje preberanie, prezeranie a tlač materiálov, informácií a služieb (ďalej OBSAHU) uverejnených prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej LOKALITY) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov.
 • MAGAZINLUNA.SK zakazuje meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať OBSAH uverejnený prostredníctvom tejto LOKALITY na verejné alebo komerčné účely.
 • Tak tiež je zakázané používanie OBSAHU na ďalších webových lokalitách alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel.
 • OBSAH na tejto LOKALITE je chránený autorským právom. Neoprávnené používanie OBSAHU z tejto LOKALITY môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Odmietnutie právnej zodpovednosti

 • OBSAH tejto LOKALITY sa poskytuje bez akejkoľvek záruky
 • Informácie na tejto LOKALITE nechcú a nesmú v žiadnom prípade nahradiť lekárske poradenstvo, diagnózu a ošetrenie.
 • Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom MAGAZINLUNA.SK.
 • MAGAZINLUNA.SK môže kedykoľvek meniť OBSAH na LOKALITE bez predchádzajúceho upozornenia.
 • MAGAZINLUNA.SK neručí za presnosť a úplnosť OBSAHU na LOKALITE.
 • MAGAZINLUNA.SK v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo naopak nemožnosti používania LOKALITY alebo uverejneného OBSAHU.

Prepojenia z webových lokalít tretích strán na LOKALITU

MAGAZINLUNA.SK povoľuje vytvárať prepojenia na túto LOKALITU z lokalít tretích strán, ale iba v súlade s nasledovnými pravidlami:

Lokalita tretej strany, ktorá je prepojená s LOKALITOU:

 • môže byť prepojená s OBSAHOM, ale nemôže ho kopírovať
 • nemôže vytvárať svoje vizuálne prostredie okolo prepojeného OBSAHU z LOKALITY
 • musí informovať svojho návštevníka, že zobrazovaný obsah je OBSAH prepojený z LOKALITY spravovanej MAGAZINLUNA.SK
 • musí odstrániť prepojenie, s ktorým MAGAZINLUNA.SK nesúhlasí

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Magazín LUNA, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľ portálu www.magazinluna.sk neposkytuje, nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s vašimi osobnými údajmi. Nebude vaše osobné údaje zdieľať s Tretími stranami, pokiaľ to nebude nevyhnutné alebo vhodné na umožnenie prevádzkovateľa vykonávať podnikanie alebo na splnenie si povinností voči vám.

So všetkými Tretími stranami, ktorým môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, budeme mať dohodu, že budú vaše osobné údaje spracovávať dôverne a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi.

Naše dohody s Tretími stranami budú vyžadovať, aby tieto Tretie strany používali vaše osobné údaje len na účely uvedené v dohode. Rozsah týchto účelov nikdy nebude širší ako rozsah účelov, na ktoré používame vaše osobné údaje my, tak ako je popísané vyššie. Tretím stranám nikdy nebude povolené používať vaše osobné údaje na vlastné účely. Okrem toho, Tretím stranám nebude povolené odovzdávať vaše osobné údaje iným Tretím stranám, pokiaľ to nebude potrebné na účely ich dohody s prevádzkovateľom.

Okrem toho môžeme zverejniť ľubovoľné alebo všetky vaše osobné informácie Tretím stranám, s ktorými nemáme uzavretú dohodu, ak budeme toto povinní urobiť podľa zákona. Rovnako si vyhradzujeme právo oznámiť orgánom verejnej moci akékoľvek aktivity, ktoré považujeme, v dobrej viere, za nezákonné. Nakoniec, môžeme zverejniť osobné údaje, keď odôvodnene cítime, že je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás.

Samozrejme, nie sme zodpovední za metódy ochrany osobných údajov akýchkoľvek Tretích strán, ktoré môžu poskytovať prístup alebo odkazy na naše informácie, materiály, výrobky a/alebo služby. Je vašou zodpovednosťou skontrolovanie si týchto Tretích strán a dozvedieť sa viac o ich metódach ochrany osobných údajov.

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY MANIPULÁCIE S ÚDAJMI

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Magazín LUNA, s.r.o. zahŕňa všetky služby webovej www.magazinluna.sk a www.lunarnykalendar.sk, spravovanej spoločnosťou. Spoločnosť Magazín LUNA, s.r.o. ďalej ako Správca údajov, vyhlasuje nasledovné:

Všetky osobné a neosobné údaje bude spravovať dôverne, nevydá, resp. nepredá ich tretej strane, pokiaľ s ňou nebude mať zmluvný vzťah s ošetrením otázky ochrany osobných údajov a pokiaľ súčinnosť tretej strany nie je nevyhnutná pri realizácii poskytovania služieb a práci osobnými údajmi na portáli www.magazinluna.sk.

Správca údajov si vyhradzuje právo a zároveň sa zaväzuje k tomu, že svoju politiku ochrany údajov a zároveň obsah tohto Vyhlásenia môže jednostranne zmeniť v súlade s aktuálnymi zákonnými nariadeniami.

V prípade akejkoľvek zmeny v našej politike ochrany údajov budeme informovať našich návštevníkov v predstihu na webovej stránke www.magazinluna.sk, kým o podstatných zmenách budú naši užívatelia predbežne informovaní aj vo forme e-mailu.

Správca údajov a tiež správca serverovej siete špeciálne chráni údaje pred neoprávneným prístupom, modifikáciami, presunom, zverejnením, odstránením alebo zničením, ďalej pred náhodným zničením a poškodením – a to pomocou najmodernejších hardverov a softverov.

S údajmi spravovanými Správcom údajov sa môžu oboznámiť jedine jeho zamestnanci pracujúci s údajmi, ktorí sú viazaní zmluvou o zachovanie tajomstva týkajúceho sa všetkých im známych údajov podľa aktuálnych právnych predpisov súvisiacich s ich pracovnou zmluvou a ich zamestnaním.

Spoločnosť Magazín LUNA, s.r.o. môže prípadne podľa nariadení Zákona o ochrane údajov Európskej únie spolupracovať s miestnymi, štátnymi a medzinárodnými úradmi a na základe požiadania v zákonom predpísanej forme a obsahu sme povinní vydať úradom potrebné osobné identifikačné údaje o našich užívateľoch.

Registrácia

Počas registrácie žiadame od Vás len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie cieľa danej služby a vhodné na dosiahnutie cieľa.

K využitiu podstaty služieb je potrebné poskytnúť počas registrácie aj základné osobné údaje (číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu, adresu na zasielanie účtov, celé meno).

Osobné údaje zhromaždené počas registrácie v žiadnom prípade neposunieme ďalej, ani neumožníme prístup tretej strane, s výnimkou, ak to vyžaduje fungovanie služby.

Registráciou dávate súhlas na bezplatné evidovanie Vašich osobných údajov, ďalej k ich spravovaniu v súlade s našou politikou ochrany údajov.

Počas registrácie na webovej stránke www.magazinluna.sk súhlasíte a zároveň dávate svoj súhlas k uskutočneniu nasledujúcich krokov spravovania údajov v súlade s Vašim súhlasom, s našou politikou ochrany údajov a podľa právnych predpisov.

Naša politika ochrany údajov uvedená v tomto Vyhlásení o ochrane údajov sa týka výhradne webových stránok.

Výskumy, dotazníky, hlasovania, hry

Z času na čas oslovíme našich návštevníkov, resp. užívateľov, aby poskytli údaje podľa právnych predpisov súvisiace s vyplnením výskumov/testov/previerok, dotazníkov, resp. aby sa zúčastnili hlasovaní a hier.

Účasť na takomto zhromaždení informácií je v každom prípade dobrovoľná, prípadné poskytnutie údajov sa uskutoční na základe dobrovoľného súhlasu daných osôb. Naši návštevníci, resp. užívatelia sa v každom prípade rozhodujú slobodne, či nám poskytnú osobné údaje, alebo len demografické informácie (ako poštové smerovacie číslo a povolanie).

Cieľom prípadného registrovania e-mailovej adresy je zabezpečenie toho, aby každý užívateľ vyplnil dotazník len raz, aby sme vylúčili viacnásobné zúčastnenie. Poskytnutá e-mailová adresa a údaje registrované počas výskumu sú archivované prísne oddelene a výhradne v záujme horeuvedených cieľov. Vašu účasť budeme počas procesu štatistického vyhodnotenia pokladať za dôvernú, Vaše osobné údaje nespojíme s Vašou e-mailovou adresou.

Údaje zhromaždené cez výskumy, dotazníky alebo hlasovania použijeme v súlade s našou politikou spravovania údajov a s platnými právnymi predpismi výhradne pre informovanie víťazov a iných účastníkov, ďalej na zvýšenie úrovne našich služieb.

Takto získané údaje nespojíme s údajmi získanými z iných zdrojov. V prípade súhlasu účastníkov údaje poskytneme spoločnostiam, ktoré sú našimi klientmi – napr. sponzori hier a výskumov.

Podrobnosti spravovania údajov sú obsiahnuté v zásadách spravovania údajov daného hlasovania, hry alebo inej udalosti disponujúcej relevanciou na ochranu údajov.

Dopisovanie

Počas vykonávania našich služieb nadväzujeme kontakty s našimi užívateľmi vo forme elektronického dopisovania a zasielania faktúr.

Dopisy, ktoré majú charakter reklamy posielame našim užívateľom výhradne na základe ich predchádzajúceho súhlasu, jasne v jednoznačne identifikovateľnej forme.

Podľa právnych predpisov vedieme evidenciu tých osôb, ktorí nám písomne oznámili, že si pri využívaní našich služieb neželajú dostať dopisy s charakterom reklamy. Osobám nachádzajúcim sa na tomto zozname nebudeme posielať reklamy. Poskytnutie uvedeného zoznamu tretej osobe sa môže uskutočniť iba na základe predchádzajúceho súhlasu užívateľov.

Každý nami zaslaný (informačný) dopis obsahuje informáciu pre adresáta o adrese a iných kontaktoch, na ktorých môže nahlásiť svoj záujem o zrušenie zasielania reklám a iných dopisov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť, aby odrážalo zmeny v zákonoch a predpisoch alebo v našich postupoch. Odporúčame toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov často kontrolovať.predplatitelia

informácie o Mesiaci
Fáza Mesiaca: 80%
(100% = spln)
Vzdialenosť
od Zeme:
363466,4 Km
Posledný
nov:
6.7.2024 0:59:17
Prvá
štvrť:
14.7.2024 0:49:55
Spln: 21.7.2024 12:19:51
Posledná
štvrť:
28.7.2024 4:54:03
Nasledujúci
nov:
4.8.2024 13:14:21
Copyright (C) 2007 - 2024 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)